صوت و فیلم

صوت:

تقویت رابطه با خدا؛ ملاک اولویت علوم

در افتتاحيه سال تحصيلی95 – 96
تاریخ: 
شنبه, 3 مهر, 1395