صوت و فیلم

صوت:

تقویت رابطه با خدا؛ ملاک اولویت علوم

در افتتاحيه سال تحصيلي95 – 96
تاریخ سخنرانی: 
1395/07/03
تاریخ اثر: 
شنبه, 3 مهر, 1395