صوت و فیلم

صوت:

توجه به ارزش‌های معنوی؛ مهم‌ترین ویژگی نظام حکومتی مطلوب

در جمع اساتيد، دانشجویان و طلاب سبزوار، تبریز و لرستان
تاریخ: 
پنجشنبه, 15 ارديبهشت, 1390