صوت و فیلم

صوت:

کفر در کمین آلودگی به گناه

در ديدار با جمعی از علماي کويت و بحرين
تاریخ سخنرانی: 
1393/08/25