صوت و فیلم

صوت:

نعمت انقلاب اسلامی و وظیفه ما!

در دیدار با عموم مردم، مشهد مقدس
تاریخ سخنرانی: 
1398/11/30