صوت و فیلم

صوت:

طرح ولایت؛ فرصتی کوتاه برای تحولی بزرگ

در جمع دانش‌آموختگان طرح ولایت
تاریخ سخنرانی: 
1398/08/08