صوت و فیلم

صوت:

الگوی هم‌افزایی ارتباط بین گروه‌های انقلابی

در دیدار با جمعی از دانشجویان انقلابی تهران
تاریخ سخنرانی: 
1398/04/25