صوت و فیلم

صوت:

حوزه و نیازهای نسل آینده

درمراسم تجليل ازمقام استاد، گراميداشت روزمعلم
تاریخ سخنرانی: 
1398/02/03