صوت و فیلم

صوت:

حوزه و ضرورت توجه به نیازهای نسل آینده

در جمع اساتید مدرسه علمیه رشد
تاریخ سخنرانی: 
1398/02/03
تاریخ اثر: 
سه شنبه, 3 ارديبهشت, 1398