صوت و فیلم

صوت:

شرط لازم برای رسیدن به مقام خلیفةالهی

در دیدار با طلاب ارشد مدرسه علمیه رشد
تاریخ سخنرانی: 
1399/04/07