صوت و فیلم

صوت:

رمز موفقیت در کارهای تبلیغی

در همايش توجيهي تبليغي مبلغان غیر ایرانی
تاریخ سخنرانی: 
1398/01/29