صوت و فیلم

صوت:

تقوا؛ شرط لازم برای تأثیرگذاری تعليم و تعلم معارف دين

در جمع اساتيد معارف استان مرکزي
تاریخ: 
پنجشنبه, 5 مهر, 1397