صوت و فیلم

صوت:

تقوا؛ شرط لازم برای تأثیرگذاری تعليم و تعلم معارف دين

در جمع اساتيد معارف استان مرکزي
تاریخ سخنرانی: 
1397/07/05