صوت و فیلم

صوت:
,

تبیین مفهوم انتظار فرج

قم، مسجد مقدس جمكران
تاریخ سخنرانی: 
1383/07/08
قم، مسجد مقدس جمكران