صوت و فیلم

صوت:

محبت؛ گوهر گران‌بهای پیوند ازدواج

در مراسم عقد زوج‌های جوان
تاریخ سخنرانی: 
1397/12/07