صوت و فیلم

صوت:

تكلیف؛ سرآغازی شیرین برای حركت در مسیرتعالی و معنویت

سخنرانی در جمع دانش‌آموزان و مسئولان مدرسه مصباح الهدي (رده ابتدايي)
تاریخ سخنرانی: 
1396/03/01