صوت و فیلم

صوت:

الگوگیری لازمه مودّت

سخنرانی در جمع طلاب مدرسه علميه رشد
تاریخ سخنرانی: 
1397/12/06