مشکات

موقعیت اجتماعی اشخاص باعث می‌شود که عنوان ثانوی برای آنها پیدا شود، و به لحاظ آن عنوان، شخص تکلیف سخت‌تری داشته باشد. مثال ابتدایی آن همسران پیغمبر بودند که خداوند خطاب به آنها فرمود: شما با سایرین فرق دارید؛ مثال نهایی آن هم امیرالمؤمنین است که خودش میفرماید: من میخواهم زندگی‌ام در شمار فقیرترین شما باشد. بین این دو نیز مراتبی است، و کسانی که نوعی وساطتی در این مراحل دارند، متوجه باشند که گاهی شرایط زندگی، پست و موقعیت اجتماعی‌شان اقتضا میکند طوری رفتار کنند که در زندگی مادی بر دیگران برتری نداشته باشند.

 درس‌های اخلاق ماه مبارک رمضان 1439، جلسه ششم