راهیان كوى دوست

راهیان كوى دوست (شرح حدیث معراج)

وزیری، گالینگور، 264صفحه، چاپ اول 1387، چاپ ششم 1401.

این كتاب ویراسته سلسله درس‌هاى اخلاق استاد در حوزه علمیه قم است، كه به كوشش انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله) چاپ و منتشر شده است.
موضوع اصلى سخن استاد در این درس‌ها، متن حدیث معروف معراج است كه با بیانى دل‌نشین و گویا همراه با آیات قرآنى شرح و تبیین شده است. گفتنی است متن این حدیث شریف كه به‌راستی محتواى آن یك دوره عرفان و حكمت و اخلاق و معنویت است، در كتاب‌هاى معتبر حدیثى همچون: ارشادالقلوب دیلمى و بحارالانوار مجلسى آمده است.
حضرت استاد با محور قرار دادن این حدیث، بیست درس با عنوان‌هاى ذیل ارائه فرموده‌اند:
درس اول، «مقام توكل و رضا»: در این درس مباحثى درباره حقیقت توكل از دیدگاه قرآن كریم و روایات، تلازم ایمان و توكل، توكل و لزوم كار و فعالیت و عدم منافات این دو، مطرح شده است؛
درس دوم، «منزلت توكل و رضایت به قضاى الهى»: در این درس عمدتاً به این نكته توجه داده شده كه خداوند همواره، خیرخواه حقیقى انسان است؛
درس سوم، «محبت الهى و راه رسیدن به آن»؛
درس چهارم، «ویژگی‌هاى اولیاى خدا»: در این درس ویژگی‌هایى مانند: نشاط و دلخوشى، ذكر و یاد حق، و زهد، براى اولیاى الهى برشمرده شده و نیز راه تحصیل زهد و پرهیزگارى نشان داده شده است؛
درس پنجم، «خصلت‌هاى رهیافتگان به بهشت، و میراث تحمل گرسنگى و سكوت»: در این درس گزیده‌اى از حدیث معراج محور قرار گرفته و ثمرات تحمل گرسنگى و سكوت مشروع و معقول، براى رسیدن به رستگارى و سعادت جاودانى تذكر داده شده است؛
درس ششم، «لزوم توجه به نماز و درك حضور خداوند»: در این درس ضرورت نماز با حضور قلب مطرح شده است؛
درس هفتم، «امتیازات اولیاى الهى»: امتیازات و بهره‌هایى كه شامل حال اولیاى خدا می‌شود، همچون یاد خدا و تكلم با او و لذت‌هاى بی‌بدیلى كه اولیاى خدا درمی‌یابند، یادآورى شده است؛
درس هشتم، «لزوم دوستى و محبت به فقرا و مستمندان»؛
درس نهم، «عدم تبعیت از خواهش‌هاى نفسانى»؛
درس دهم، «نكوهش دنیا و دنیاگرایان»: در این درس مفهوم دنیاخواهى و آخرت‌طلبى و مراتب این دو، و نیز ویژگی‌هاى بیست‌گانه اهل دنیا آمده است؛
درس هاى یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، «اوصاف اهل آخرت»: در این درس‌ها اوصافى مانند: حیا، بیداردلى، خوف از عظمت الهى، توجه به خدا، معرفت ناب به خدا، مبارزه با نفس اماره، محو شدن در جمال ربوبى و مورد عنایت خداوند بودن براى آخرت‌طلبان برشمرده شده است؛
درس چهاردهم، «مقام و معرفت زاهدان»؛
درس پانزدهم، «نقش ارزشى روزه و سكوت»: در این درس، سكوت به مثابه آبادكننده دل اولیاى خدا توصیف شده است؛
درس شانزدهم، «مؤمنین رهیافته به یقین و باریابى به رضوان حق»؛
درس هفدهم، «ویژگی‌هاى زندگى گوارا و پایدار»؛
درس هجدهم، «موفقیت در آزمون الهى و عنایات ویژه خداوند»؛
درس نوزدهم، «مقام عابدان و رسولان الهى»: در این درس عناوینى مانند نقش تعقل در مقام عبادت، و نیز نقش یاد خدا و گریز از غفلت در مقام آنان، تأثیر كم‌گویى و كم‌خورىِ (معقول) در شناخت و ادراك، مطرح شده است؛
درس بیستم، «چگونگى محبت به خدا»: در این درس مطالبى درباره رابطه زهد و عبادت با محبت خدا، رابطه گریه با محبت خدا و نقش رفاقت و دوستى با علما و فقرا در محبت به خداوند آمده است.

گفتنی است این کتاب در سال 1387 در قالب مجموعه آثار حضرت استاد با عنوان «مشکات» چاپ و منتشر شده است.