شرح برهان شفا جلد 1

 شرح برهان شفا جلد اول

وزیری، گالینگور، 344 صفحه، چاپ اول سال 1384.

این كتاب نیز سلسله درس هاى استاد است كه به خامه حجة الاسلام محسن غرویان تحقیق و نگارش یافته و 3000 نسخه آن در سال 1373 به همت انتشارات امیركبیر تهران به چاپ رسیده است. محتواى این كتاب شامل متن، ترجمه و شرح مقاله اول از برهان ابن سیناست. استاد مصباح كتاب برهان شفا را در سال هاى 65ـ1363 در مؤسسه در راه حق قم تدریس مى كردند. حجة الاسلام غرویان كه از شركت كنندگان آن درس بوده است متن پیاده شده از نوار را ویرایش و تنظیم نموده، و علاوه بر ترجمه روانى از متن كتاب برهان، توضیحات دیگرى هم بر كتاب افزوده است. استاد نیز پس از آن، تمام كتاب را مطالعه كرده و اصلاحات لازم را انجام داده اند.

به این ترتیب در این شرح ابتدا عباراتى از متن كتاب برهان شفا ـ كه جامع ترین و عمیق ترین كتاب منطقى در عالم اسلام است ـ به همراه ترجمه روان آن آورده شده و بعد توضیحات و بررسى هاى استاد به همراه افزوده هاى آقاى غرویان آمده است.

كتاب (كه جلد اول از مجموعه دروس برهان شفاى استاد است) مشتمل بر دوازده فصل است:

فصل اول در بیان غرض از فن برهان; فصل دوم در بیان مرتبه و جایگاه كتاب برهان; فصل سوم در بیان اینكه هر تعلیم و تعلم ذهنى، مسبوق به علم پیشین است; فصل چهارم درباره مبادى قیاس; فصل پنجم در انواع مبادى علوم و انواع حد وسط; فصل ششم در كیفیت رسیدن به مجهولات از راه معلومات; فصل هفتم در زمینه برهان به طور مطلق و دو قسم آن (برهان لمّى و برهان انّى); فصل هشتم در باب اینكه علم یقینى به مسبّب از راه علم به سبب آن حاصل مى شود; فصل نهم درباره شناخت احكام بدون سبب و درباره استقرا و تجربه و نتایج این دو است; فصل دهم به این امر مى پردازد كه چگونه شىء اخص مى تواند علت انتاج اعم باشد; فصل یازدهم درباره شروط مقدمات برهان است; و بالاخره فصل دوازدهم درباره مبدأ برهان، طبیعت برهان به طور كلى و مسائل جنبى دیگر است.