پرسش‌ها و پاسخ‌ها جلد 5

پرسش‌ها و پاسخ‌ها جلد پنجم

گالینگور، وزیری، 336 صفحه، چاپ اول 1385، چاپ هشتم 1391.

كتابى است به صورت چهار جلد در یك مجلد، كه تا كنون بارها تجدید چاپ شده و چاپ آخر (چاپ چهاردهم) آن با شمارگان 10000 نسخه درسال 1380 به كوشش انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله) انجام شده است.

این كتاب مجموعه پاسخ هاى استاد است به پرسش هاى مطرح شده در نشست هاى مختلفى كه با حوزویان و دانشگاهیان داشته اند. جلد اول كه با عنوان ولایت فقیه و خبرگان به چاپ رسیده است، در چهار فصل، به مباحث ذیل پرداخته است: فصل اول درباره مشروعیت و مقبولیت و مفهوم و ملاك هریك از این دو، نقش مردم در حكومت، ملاك ترجیح مشروعیت بر مقبولیت، سرنوشت حكومت دینى در صورت فقدان مقبولیت همگانى، و مسئله انتخابات مجدد براى تعیین نظام، بحث كرده است.

فصل دوم در مبحث دموكراسى و اسلام، نسبت دین با دموكراسى غربى بررسى شده است.

در فصل سوم ولایت فقیه تنها شكل حكومت دینى در زمان غیبت دانسته شده است. سپس استاد به پرسش هایى با این عناوین پاسخ داده اند: پیشینه نظریه ولایت فقیه، اختیارات ولى فقیه، قلمرو ولایت فقیه (از حیث اطلاق و تقیید)، ولى فقیه و نیاز به تخصص هاى متعدد در اداره امر حكومت، ولى فقیه و فقهاى دیگر، چگونگى انتقاد از ولى فقیه، علت دوره اى نبودن ولایت فقیه، و قداست ولى فقیه.

در فصل چهارم، با عنوان «خبرگان رهبرى» به پرسش هایى درباره مقایسه اعتبار رأى مستقیم و غیرمستقیم مردم، شبهه دور در تعیین رهبر، ضرورت فقاهت خبرگان، متخصصان غیرفقیه و راه یابى به مجلس خبرگان، پاسخ گفته شده است.

در جلد دوم كتاب، مباحث ولایت فقیه و خبرگان رهبرى، در سه فصل دنبال مى شود:

فصل اول با موضوع ولایت فقیه به پرسش هایى از قبیل ولایت فقیه، ولایت یا وكالت، هم زمانى چند حكومت اسلامى و ارائه طرحى قابل قبول، جایگاه مراجع در نظام ولایى و رابطه آنان با ولى فقیه، ولایت فقیه و تغییر احكام، پاسخ داده مى شود.

فصل دوم درباره خبرگان رهبرى، به پرسش هایى در زمینه موضوعاتى مانند مجلس خبرگان از نگاه فقه شیعه، جایگاه و وظایف مجلس خبرگان در نظریه انتخاب یا انتصاب، شبهه هم زمانى انحلال مجلس خبرگان با عزل رهبرى، پاسخ مى دهد.

در فصل سوم، با عنوان «حكومت دینى»، دلیل ناسازگارى اسلام با سكولاریسم بیان مى شود.

در جلد سوم كتاب با عنوان دین و مفاهیم نو، نظارت استصوابى این مباحث مطرح مى شود: 1. تعریف دین و فرهنگ و رابطه آن دو با هم; 2. رابطه دین و آزادى; 3. اسلام و جامعه مدنى; 4. مدارا و خشونت در اسلام; 5. دین و اندیشه هاى التقاطى (قرائت هاى مختلف و بدعت ها); 6. اسلام و توسعه سیاسى; 7. علل انحراف برخى از روشن فكران مسلمان; 8. لزوم تقویت معنویات; 9. نظارت استصوابى; 10. خاتمه: دلیل سكوت رهبرى و مراجع در برابر پاره اى از انحرافات.

جلد چهارم با عنوان آزادى و پلورالیسم در دو بخش به این مباحث مى پردازد:

در بخش اول درباره آزادى، مباحثى مانند مفهوم و تعریف آزادى، دین دارىْ حق یا تكلیف، تعارض یا تسالم دین با آزادى، حدود آزادى، معناى آیه لاَ اِكرَاهَ فِى الدِّینِ، لیبرالیسم و اصول آن، اسلام و لیبرالیسم، آزادى بیان و آزادى مطبوعات آمده است.

در بخش دوم درباره پلورالیسم مباحثى از قبیل عرصه هاى مختلف پلورالیسم، مفهوم پلورالیسم دینى، پلورالیسم دینى در بعد نظرى و عملى، صراط هاى مستقیم، دلایل پلورالیسم، و انگیزه هاى پیدایش پلورالیسم، مطرح شده است.

جلد پنجم این مجموعه نیز با عنوان «حقوق زن در قرآن» در پاییز سال 1382 توسط انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) با شمارگان 3000 به صورت مجزا به چاپ رسیده است.

این كتاب یكى از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات و مسائل جهان اسلام و ایران اسلامى یعنى به موضوع زن و مباحث مربوط به آن را در قالب پرسش و پاسخ بررسى كرده است. این كتاب در چهار فصل توسط جناب حجة الاسام حمید كریمى تدوین شده است.

در فصل اول با عنوان «آفرینش زن»، مباحثى نظیر تساوى زن و مرد در آفرینش، تفاوت هاى زن و مرد، عقل زن، برترى مرد بر زن، آیه هاى موهمِ برترى مرد بزن، خطاب هاى مذكّر در قرآن، رابطه تفاوت هاى تكوینى یا اختلاف هاى قانونى، تلازم تفاوت تكوینى با تفاوت حقوقى بررسى و نقادى شده اند.

در فصل دوم با عنوان «فلسفه احكام زنان»، مباحثى نظیر: اختلاف هاى تشریعى و حقوقى زن و مرد، ارث زن، شهادت زن، بررسى و نقادى شده اند.

در فصل سوم با عنوان «حقوق مدنى زنان» مباحثى نظیر سریه زن، ازدواج موقّت، مبانى حقوقى و اخلاقى خانواده و... بررسى و نقادى شده اند.

در فصل چهارم با عنوان «مسائل متفرقه»، مباحثى نظیر كنترل غریزه جنسى، اخلاق زنان، زن گرایى در جهان معاصر و... بررسى و نقادى شده اند.