علت عدم اشاره به اسامی مبارك امامان معصوم در قرآن

پرسش: 

چرا از ائمه در قران نامی نیست (باعلم به وجود خطر تحریف) در حالی که از بسیاری افراد نام آمده؟ یا چرا حد اقل اشاره ای آشکار و مبین به وجود مقدس امام زمان نشده است؟

پاسخ:

این سؤال را از امام صادق(ع) سؤال کردند و حضرت پاسخ دادند که سنت الهی در بیان آیات قرآنی بر ذکر تفاصیل نیست؛ چنانکه در قرآن عدد رکعات نماز و کیفیت به جا آوردن آن بیان نشده است و ذکر این تفاصیل بر عهده پیامبر اکرم(ص) گذاشته شده است . در این مورد هم اجمالاً اطاعت اولی‌الامر را واجب و تفصیل آن را بر عهده پیامبر اکرم(ص) گذاشته است.