مشکات

ما خیال نکنیم که دین فقط همین نماز و روزه و امثال آن است. کسانی باور کرده‌ا ند که اساس دین در قلب است، دین عشق، محبت، اخلاص، خشیت و خوف و رجاست. ...شهید حاج قاسم سلیمانی فهمیده بود که ریشه و اساس دین کجاست و به چه چیزی باید بیشتر اهمیت داد؛ تا لحظه آخر نیز دست از این منش برنداشت. هیچ مکتب دیگری نمی‌تواند چنین انسانی پرورش دهد. سرتاسر این حادثه از یک نظر اعجاز، از یک نظر اخلاق، از یک نظر نور، و از یک نظر درس است.

پاسخ به شبهات درباره دین،‌ جلسه دهم، رابطه دین با مسایل اجتماعی و سیاسی