علم امام معصوم

پرسش: 

در نهج البلاغه خطاب به فرماندار شیراز آمده: شایستگی پدرت مرا درباره تو فریب داد. آیا امام معصوم فریب می خورد؟

پاسخ:

امام معصوم موظف است در زندگی عادی طبق اسباب و موازین عادی رفتار کند.