مشکات

خطرهایی که شیطان برای هر انسانی فراهم می‌کند، به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یک دسته  خطرهایی است که به صورت مستقیم در قلب انسان ایجاد می‌کند و نیازی به کار خارجی و مقدمات بیرونی ندارد؛ دسته دیگر کارهایی است که از دل شروع می‌شود ولی به رفتارهای بیرونی نیز می‌انجامد؛ به تعبیر دیگر وسوسه‌های نفسانی مقدمه برای رفتارهای خارجی است. این مسئله همان‌گونه که برای هر فرد مطرح است برای جامعه اسلامی نیز مطرح می‌شود.

شرح دعای مکارم الاخلاق؛ جلسه بیستم