مرگ و حیات برزخی

پرسش: 

مشهور است که می گوییم مرگ یعنی جدا شدن روح از بدن. امّا می گوییم مرگ فقط برای بدن مرگ است، و روح نمی‌میرد. در این صورت، چه اتفّاقی برای روح می‌افتد؟ آیا این که در مورد قبر و وحشت و تنهایی قبر می‌گوییم، دلیل بر این است که روح به بدن متّصل خوهد ماند؟

پاسخ:

نظر شما درباره اینکه مرگ مربوط به بدن است، نظر صحیحی است و با تفسیر اول که مرگ عبارت است از جدا شدن روح از بدن منافاتی ندارد؛ اما حیات در عالم برزخ (طبق نظر تأیید شده) عبارت است از تعلق روح به بدن برزخی که جرم فیزیکی ندارد.