وصیت‌نامه‌ای كه پیامبر اكرم (ص) قصد نوشتن آن را داشتند

پرسش: 

در حدیث دوات و قرطاس حضرت فرمودند «اکتب لکم» .اگر پیامبر امی بودند چرا فرمودند «اکتب»؟ و چرا حضرت این امر الهی را بعد از مخالفت برخی از حاضران انجام ندادند؟

پاسخ:

تعبیر «برایتان بنویسم»‌ اعم از این است که به دست مبارک خودشان بنویسند یا به دست کاتبشان . علت ننوشتن، بعد از سخن منقول این است که با القای این شبهه که پیامبر اکرم(ص) در حال احتضار هذیان می‌گوید، نوشته ایشان را هم از اعتبار می‌انداخت.