یقین لازم در اصول دین

پرسش: 

با توجه به اینکه اصول دین تقلیدی نیستند و فهم هر کس از این اصول باید از روی دلیل باشد، راه به یقین رسیدن در اصول دین چیست؟

پاسخ:

یقین گاه به معنای اعتقاد ذهنی است كه راه رسیدن به آن بررسی ادله عقلی است؛ ولی یقینی که شرعاً مطلوب است، اعتقادی است که مایه آرامش روح باشد و علاوه بر اعتقاد ذهنی، درعمل مؤثر باشد. یقین به این معنا در سایه تقوی حاصل می‌شود.