حكمت شكسته بودن نماز مسافر

پرسش: 

چرا نماز مسافر شکسته است فلسفه آن چیست؟

پاسخ:

ظاهراً حكمت آن نوعی ارفاق به مسافر است كه معمولاً در حال سفر دل‌مشغولی بیشتری دارد؛ ولی باید توجه داشته باشیم كه احكام دایر مدار این گونه حكمت‌ها نیست به گونه‌ای كه اگر مسافری نباید متحمل زحمتی شود، نماز او شكسته نباشد.