اختلاف طبقاتی

پرسش: 

چرا از میان برداشتن اختلافات طبقاتی از نظر اسلام مطلوب است؟

پاسخ:

اگر منظور از برداشته شدن اختلاف طبقاتی تساوی کامل باشد، چنین فرضی نه شدنی است و نه مطلوب. اما اگر منظور کم شدن فاصله باشد، امری مطلوب است و دلیل آن هم امکان رشد و شکوفایی استعداد اکثر افراد جامعه است.