مشکات

اگر حقیقتا توکل در وجود انسان شکل گیرد، انسان در برابر دیگران احساس ذلت نمی‌کند و هیچگاه تملق دیگران را نمی‌گوید و چاپلوسی نمی‌کند و برای تحقق نیازمندی‌هایش از راه‌های حرام وارد نمی‌شود، زیرا می‌داند که خدای متعال می‌تواند از راه حلال نیازهای او را برطرف نماید، و بدین ترتیب نیازی به رفتن به‌سراغ راه های حرام در خود نمی‌بیند.

درس اخلاق، جلسه پانزدهم