صوت و فیلم

صوت:

عبرت‌گیری از تاریخ و تشخیص حق و باطل از یكدیگر

در ديدار با انجمن اسلامی دانشجويان مستقل
تاریخ: 
شنبه, 18 بهمن, 1393