صوت و فیلم

صوت:

غفلت از خود؛ بزرگترین آفت مصلحان جامعه

در بیست و چهارمین نشست کشوری دفتر ارتباطات فرهنگی قم
تاریخ: 
جمعه, 16 شهريور, 1397