صوت و فیلم

صوت:

دین؛ نیاز حیات انسانی جامعه

در دیدار با جمعی از مدیران و روحانیون وزارت دفاع
تاریخ سخنرانی: 
1397/10/06
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 6 دى, 1397