مشكات

انسان به طور طبیعی وقتی با حوادث تلخ یا رفتارهای زشت مواجه می‌شود ناراحت می‌شود. اما قرآن کریم به ما یاد می‌دهد که این امور روی دیگری هم دارند و آن خیراتی است که در همین حوادث تلخ برای ما وجود دارند. اگر آداب شرعی و دستورات الهی را رعایت کنیم خدای متعال برکاتی در همین حوادث برای ما قرار می‌دهد که اصلا برای ما باورکردنی نیست. ما چون علم غیب نداریم نمی‌توانیم همه خیراتی را درک کنیم که در حوادث تلخ عالم دنیا وجود دارد. اما قرآن کریم به ما این بشارت را می‌دهد که خیر کثیر در این حوادث وجود دارد.

درس اخلاق جلسه‌ بیست‌وپنجم