صوت و فیلم

صوت:

مسئولیت مسلمانان نسبت به سایر مردم دنیا

بیانات حضرت آیت‌الله مصباح در جمع تعدادی از خواهران کویتی
تاریخ سخنرانی: 
1397/10/27