صوت و فیلم

صوت:

بندگی خدا یا بندگی شیطان؟!

در جمع روحانیون عقیدتی سیاسی ناجا
تاریخ سخنرانی: 
1397/08/21
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 21 آبان, 1397