صوت و فیلم

صوت:

شرط بقای انقلاب اسلامی

در دیدار با سردار نقدی و جمعی از اعضای جنبش مردمی چهل سالگی انقلاب اسلامي
تاریخ سخنرانی: 
1397/11/04