صوت و فیلم

صوت:

بلوغ، تکلیف و انسانیت

در جمع تعدادی از دانش‌آموزان مدارس رویش‌های انقلاب اسلامی و علم و فرهنگ
تاریخ سخنرانی: 
1397/11/25