شناخت و فهم دقیق اسلام و مبارزه با انحرافات و شایعات؛ وظایف ایجابی و سلبی روحانیت