صوت و فیلم

صوت:

راز امتیاز انسان بر سایر مخلوقات

در جمع دانشجویان دانشگاه علوم قضایی
تاریخ سخنرانی: 
1398/08/30
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 30 آبان, 1398