صوت و فیلم

صوت:

لزوم شبکه‌سازی نیروهای مؤمن در سراسر کشور

درجمع خادمان هيات‌هاي سراسرکشور، جامعه ایمانی مشعر
تاریخ سخنرانی: 
1396/4/22