صوت و فیلم

صوت:

طلبگی؛ مستحب یا واجب؟!

درجمع طلاب مدرسه امراللهي
تاریخ سخنرانی: 
1398/08/20