صوت و فیلم

صوت:

نعمت طلبگی و تکلیف متقابل آن

در جمع طلاب مدارس مجتهدی، المهدی، صدوقی و ...
تاریخ سخنرانی: 
1397/11/01