صوت و فیلم

صوت:

ارزش هدایت بندگان خدا

در دیدار با ائمه جماعت رباط کريم
تاریخ سخنرانی: 
1398/08/23
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 23 آبان, 1398