صوت و فیلم

صوت:

گام دوم انقلاب و پرورش جوان انقلابی

درجمع دانشجويان طرح ولايت
تاریخ سخنرانی: 
1398/09/28
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 28 آذر, 1398