صوت و فیلم

صوت:

قدر خودمان را بدانیم!

در جمع گروهی از خواهران جامعه‌الزهرا
تاریخ سخنرانی: 
1391/02/28