صوت و فیلم

صوت:

تقوا، مقاومت و صبر؛ شرط‌های تحقق نصرت الهي

در دیدار با جمعی از طلاب خارجی
تاریخ سخنرانی: 
1392/08/14