مشکات

یک شبهه به این صورت مطرح می‌شود که اصولا مطالب دینی را نمی‌توان با دلیل علمی اثبات کرد؛ ... روش علمی را نیز روشی دانسته‌اند که به تجربیات حسی منتهی شود. ... دین مقوله‌ای علمی نیست که یا صحیح باشد یا باطل؛ بلکه مسئله‌ای ذوقی است.... می‌توانید در بین گزینه‌های مختلف، دینی را که با سلیقه‌تان  بیشتر می‌سازد، آن را دوست‌تر دارید و بیشتر خوشتان می‌آید،‌انتخاب کنید!  در پاسخ می‌گوییم: ادراک حسی در مقابل ادراکات یقینی و بدیهی عقلی از ضعیف‌ترین ادراکات است. در روان‌شناسی احساس و ادراک  نیز ثابت شده است که حاسه اشخاص تفاوت می‌کند و درک‌هایشان متفاوت است، و حتی دلیل تجربی ما به استناد یک دلیل عقلی اعتبار پیدا کرده است. اکنون می‌پرسیم که کدام مسئله دینی را نمی‌توان با برهان عقلی اثبات کرد؟

پاسخ به شبهات درباره دین،‌ جلسه دوم؛‌ شبهه‌ی سلیقه‌ای بودن و حقانیت همه ادیان