صوت و فیلم

صوت:

حوزه و نیازهای نسل آینده

درمراسم تجليل ازمقام استاد، گراميداشت روزمعلم
تاریخ سخنرانی: 
1398/02/03
تاریخ اثر: 
سه شنبه, 3 ارديبهشت, 1398