صوت و فیلم

صوت:

خطر جهل و دل‌بستن به لذت‌های زودگذر دنیا!

در جمع طلاب خارجی
تاریخ سخنرانی: 
1397/10/22