مشکات 950924

میل به کمال نهایی بالذات فطری است و خداوند همه چیز را برای آن قرار داده تا به آن برسیم، که در فرهنگ دینی نامش قرب خداست. ما همه چیز را باید با آن بسنجیم. برتری‌هایی که در ثروت، کمالات مادی، علم، صنعت، تجارت، هنر و... وجود دارد، همه در صورتی مطلوب است که وجود آنها به رسیدن به آن مطلوب نهایی کمک کنند؛ اگر مانع بودند، می‌شوند نامطلوب، و اگر بی‌اثر بودند خنثی خواهند بود. در منطق دین، ارزش برای کاری است که بتواند به انسان برای رسیدن به آن کمال نهایی و قرب به خدا کمک کند.

درس‌های‌اخلاق سال‌تحصیلی‌95-96؛ جلسه ششم: برتری و برتری‌طلبی